Cập nhật trận đấu đá gà Thomo CPC3 ngày 06-07-2024 nhanh chóng, đầy đủ

Trận số 1

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:02:54
Trường đấu CPC3

Trận số 2

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:01:03
Trường đấu CPC3

Trận số 3

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:02:16
Trường đấu CPC3

Trận số 4

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:01:55
Trường đấu CPC3

Trận số 5

Trận đấu
Meron vs Wala Hai bên hòa
Thời lượng 00:12:29
Trường đấu CPC3

Trận số 6

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:01:45
Trường đấu CPC3

Trận số 7

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:05:34
Trường đấu CPC3

Trận số 8

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:08:06
Trường đấu CPC3

Trận số 9

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:02:55
Trường đấu CPC3

Trận số 10

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:00:50
Trường đấu CPC3

Trận số 11

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:01:27
Trường đấu CPC3

Trận số 12

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:08:00
Trường đấu CPC3

Trận số 13

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:01:37
Trường đấu CPC3

Trận số 14

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:03:22
Trường đấu CPC3

Trận số 15

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:02:17
Trường đấu CPC3

Trận số 16

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:02:12
Trường đấu CPC3

Trận số 17

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:01:30
Trường đấu CPC3

Trận số 18

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:01:17
Trường đấu CPC3

Trận số 19

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:00:50
Trường đấu CPC3

Trận số 20

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:02:13
Trường đấu CPC3

Trận số 21

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:01:40
Trường đấu CPC3

Trận số 22

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:01:03
Trường đấu CPC3

Trận số 23

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:02:14
Trường đấu CPC3

Trận số 24

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:02:15
Trường đấu CPC3

Trận số 25

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:09:31
Trường đấu CPC3

Trận số 26

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:02:59
Trường đấu CPC3

Trận số 27

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:00:34
Trường đấu CPC3

Trận số 28

Trận đấu
Meron vs Wala Hai bên hòa
Thời lượng 00:02:48
Trường đấu CPC3

Trận số 29

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:01:03
Trường đấu CPC3

Trận số 30

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:05:52
Trường đấu CPC3

Trận số 31

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:01:37
Trường đấu CPC3

Trận số 32

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:04:19
Trường đấu CPC3

Trận số 33

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:06:26
Trường đấu CPC3

Trận số 34

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:02:38
Trường đấu CPC3