Đá gà cựa dao NN1 ngày 06-07-2024 giải đấu đầy kịch tính và hấp dẫn

Trận số 1

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:04:36
Trường đấu NN1

Trận số 2

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:01:45
Trường đấu NN1

Trận số 3

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:02:26
Trường đấu NN1

Trận số 4

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:02:31
Trường đấu NN1

Trận số 5

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:03:45
Trường đấu NN1

Trận số 6

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:00:57
Trường đấu NN1

Trận số 7

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:01:25
Trường đấu NN1

Trận số 8

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:03:52
Trường đấu NN1

Trận số 9

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:02:09
Trường đấu NN1

Trận số 10

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:02:38
Trường đấu NN1

Trận số 11

Trận đấu
Meron vs Wala Hai bên hòa
Thời lượng 00:02:43
Trường đấu NN1

Trận số 12

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:00:44
Trường đấu NN1

Trận số 13

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:06:13
Trường đấu NN1

Trận số 14

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:03:20
Trường đấu NN1

Trận số 15

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:00:59
Trường đấu NN1

Trận số 16

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:02:39
Trường đấu NN1

Trận số 17

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:06:43
Trường đấu NN1

Trận số 18

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:05:15
Trường đấu NN1

Trận số 19

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:07:11
Trường đấu NN1

Trận số 20

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:00:59
Trường đấu NN1

Trận số 21

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:00:47
Trường đấu NN1

Trận số 22

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:01:04
Trường đấu NN1