Đá gà cựa dao NN1 ngày 30-06-2024 giải đấu đầy kịch tính và hấp dẫn

Trận số1

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:03:19
Trường đấu NN1

Trận số2

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:03:16
Trường đấu NN1

Trận số3

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:01:19
Trường đấu NN1

Trận số4

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:02:43
Trường đấu NN1

Trận số5

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:02:08
Trường đấu NN1

Trận số6

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:00:47
Trường đấu NN1

Trận số7

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:01:55
Trường đấu NN1

Trận số8

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:02:54
Trường đấu NN1

Trận số9

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:00:41
Trường đấu NN1

Trận số10

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:04:06
Trường đấu NN1

Trận số11

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:02:05
Trường đấu NN1

Trận số12

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:06:11
Trường đấu NN1

Trận số13

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:01:30
Trường đấu NN1

Trận số14

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:01:00
Trường đấu NN1

Trận số15

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:01:43
Trường đấu NN1

Trận số16

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:04:23
Trường đấu NN1

Trận số17

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:04:42
Trường đấu NN1

Trận số18

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:02:11
Trường đấu NN1

Trận số19

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:02:51
Trường đấu NN1

Trận số20

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:02:12
Trường đấu NN1

Trận số21

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:03:04
Trường đấu NN1

Trận số22

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:02:07
Trường đấu NN1

Trận số23

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:02:19
Trường đấu NN1

Trận số24

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:02:17
Trường đấu NN1

Trận số25

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:02:45
Trường đấu NN1

Trận số26

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:00:59
Trường đấu NN1

Trận số27

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:02:13
Trường đấu NN1

Trận số28

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:00:43
Trường đấu NN1

Trận số29

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:01:02
Trường đấu NN1

Trận số30

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:01:42
Trường đấu NN1

Trận số31

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:00:54
Trường đấu NN1

Trận số32

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:02:42
Trường đấu NN1

Trận số33

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:01:39
Trường đấu NN1

Trận số34

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:02:30
Trường đấu NN1

Trận số35

Trận đấu
Meron vs Wala Hai bên hòa
Thời lượng 00:05:17
Trường đấu NN1

Trận số36

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:06:48
Trường đấu NN1

Trận số37

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:01:56
Trường đấu NN1

Trận số38

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:04:09
Trường đấu NN1

Trận số39

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:04:11
Trường đấu NN1

Trận số40

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:01:18
Trường đấu NN1

Trận số41

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:03:36
Trường đấu NN1

Trận số42

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:01:07
Trường đấu NN1

Trận số43

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:02:15
Trường đấu NN1

Trận số44

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:04:04
Trường đấu NN1

Trận số45

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:01:28
Trường đấu NN1

Trận số46

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:02:43
Trường đấu NN1

Trận số47

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:06:35
Trường đấu NN1

Trận số48

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:04:32
Trường đấu NN1

Trận số49

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:02:23
Trường đấu NN1

Trận số50

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:03:35
Trường đấu NN1

Trận số51

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:01:23
Trường đấu NN1