Kết quả đá gà cựa dao Thái Lan TH7B ngày 06-07-2024 ai là kẻ thắng cuối cùng?

Trận số 1

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:01:56
Trường đấu TH7B

Trận số 2

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:02:36
Trường đấu TH7B

Trận số 3

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:01:02
Trường đấu TH7B

Trận số 4

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:01:13
Trường đấu TH7B

Trận số 5

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:08:27
Trường đấu TH7B

Trận số 6

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:01:21
Trường đấu TH7B

Trận số 7

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:01:10
Trường đấu TH7B

Trận số 8

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:01:18
Trường đấu TH7B

Trận số 9

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:01:40
Trường đấu TH7B

Trận số 10

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:06:57
Trường đấu TH7B

Trận số 11

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:02:43
Trường đấu TH7B

Trận số 12

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:01:05
Trường đấu TH7B

Trận số 13

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:02:16
Trường đấu TH7B

Trận số 14

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:04:00
Trường đấu TH7B

Trận số 15

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:04:43
Trường đấu TH7B

Trận số 16

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:02:18
Trường đấu TH7B

Trận số 17

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:03:14
Trường đấu TH7B

Trận số 18

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:03:46
Trường đấu TH7B

Trận số 19

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:05:31
Trường đấu TH7B

Trận số 20

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:01:52
Trường đấu TH7B

Trận số 21

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:07:15
Trường đấu TH7B

Trận số 22

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:01:22
Trường đấu TH7B

Trận số 23

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:04:13
Trường đấu TH7B

Trận số 24

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:00:41
Trường đấu TH7B

Trận số 25

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:01:05
Trường đấu TH7B

Trận số 26

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:02:39
Trường đấu TH7B

Trận số 27

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:01:25
Trường đấu TH7B

Trận số 28

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:02:43
Trường đấu TH7B

Trận số 29

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:01:20
Trường đấu TH7B

Trận số 30

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:04:22
Trường đấu TH7B

Trận số 31

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:01:36
Trường đấu TH7B

Trận số 32

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:01:15
Trường đấu TH7B

Trận số 33

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:00:46
Trường đấu TH7B

Trận số 34

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:09:20
Trường đấu TH7B

Trận số 35

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:01:38
Trường đấu TH7B

Trận số 36

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:01:24
Trường đấu TH7B

Trận số 37

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:01:19
Trường đấu TH7B

Trận số 38

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:02:53
Trường đấu TH7B