Phát lại đá gà An Giang CPC4 ngày 06-07-2024 chất lượng hình ảnh sắc nét

Trận số 1

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:06:48
Trường đấu CPC4

Trận số 2

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:00:42
Trường đấu CPC4

Trận số 3

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:04:31
Trường đấu CPC4

Trận số 4

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:03:02
Trường đấu CPC4

Trận số 5

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:05:21
Trường đấu CPC4

Trận số 6

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:01:11
Trường đấu CPC4

Trận số 7

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:02:23
Trường đấu CPC4

Trận số 8

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:01:20
Trường đấu CPC4

Trận số 9

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:02:06
Trường đấu CPC4

Trận số 10

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:06:59
Trường đấu CPC4

Trận số 11

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:01:10
Trường đấu CPC4

Trận số 12

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:01:57
Trường đấu CPC4

Trận số 13

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:01:14
Trường đấu CPC4

Trận số 14

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:04:52
Trường đấu CPC4

Trận số 15

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:01:41
Trường đấu CPC4

Trận số 16

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:12:22
Trường đấu CPC4

Trận số 17

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:00:42
Trường đấu CPC4

Trận số 18

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:07:47
Trường đấu CPC4

Trận số 19

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:00:47
Trường đấu CPC4

Trận số 20

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:02:29
Trường đấu CPC4

Trận số 21

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:02:51
Trường đấu CPC4

Trận số 22

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:03:13
Trường đấu CPC4

Trận số 23

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:03:59
Trường đấu CPC4