Phát lại đá gà An Giang CPC4 ngày 30-06-2024 chất lượng hình ảnh sắc nét

Trận số1

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:06:06
Trường đấu CPC4

Trận số2

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:01:18
Trường đấu CPC4

Trận số3

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:01:14
Trường đấu CPC4

Trận số4

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:04:41
Trường đấu CPC4

Trận số5

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:02:38
Trường đấu CPC4

Trận số6

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:01:45
Trường đấu CPC4

Trận số7

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:03:21
Trường đấu CPC4

Trận số8

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:02:19
Trường đấu CPC4

Trận số9

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:04:01
Trường đấu CPC4

Trận số10

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:05:10
Trường đấu CPC4

Trận số11

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:01:08
Trường đấu CPC4

Trận số12

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:03:18
Trường đấu CPC4

Trận số13

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:01:04
Trường đấu CPC4

Trận số14

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:01:29
Trường đấu CPC4

Trận số15

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:01:31
Trường đấu CPC4

Trận số16

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:05:15
Trường đấu CPC4

Trận số17

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:01:23
Trường đấu CPC4

Trận số18

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:04:20
Trường đấu CPC4

Trận số19

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:07:21
Trường đấu CPC4

Trận số20

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:02:25
Trường đấu CPC4

Trận số21

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:12:48
Trường đấu CPC4

Trận số22

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:02:32
Trường đấu CPC4

Trận số23

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:10:06
Trường đấu CPC4