Phát lại đá gà cựa dao Thái Lan TH7A ngày 06-07-2024 những pha lật chém cực kịch tính

Trận số 1

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:01:01
Trường đấu TH7A

Trận số 2

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:01:58
Trường đấu TH7A

Trận số 3

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:01:12
Trường đấu TH7A

Trận số 4

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:02:12
Trường đấu TH7A

Trận số 5

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:02:03
Trường đấu TH7A

Trận số 6

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:01:50
Trường đấu TH7A

Trận số 7

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:01:24
Trường đấu TH7A

Trận số 8

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:05:25
Trường đấu TH7A

Trận số 9

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:06:46
Trường đấu TH7A

Trận số 10

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:02:54
Trường đấu TH7A

Trận số 11

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:04:40
Trường đấu TH7A

Trận số 12

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:01:29
Trường đấu TH7A

Trận số 13

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:08:19
Trường đấu TH7A

Trận số 14

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:03:16
Trường đấu TH7A

Trận số 15

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:02:54
Trường đấu TH7A

Trận số 16

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:04:58
Trường đấu TH7A

Trận số 17

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:02:31
Trường đấu TH7A

Trận số 18

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:04:14
Trường đấu TH7A

Trận số 19

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:02:33
Trường đấu TH7A

Trận số 20

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:03:40
Trường đấu TH7A

Trận số 21

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:01:17
Trường đấu TH7A