Phát lại đá gà cựa dao Thái Lan TH7A ngày 30-06-2024 những pha lật chém cực kịch tính

Trận số1

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:07:51
Trường đấu TH7A

Trận số2

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:01:13
Trường đấu TH7A

Trận số3

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:01:39
Trường đấu TH7A

Trận số4

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:05:02
Trường đấu TH7A

Trận số5

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:03:27
Trường đấu TH7A

Trận số6

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:01:07
Trường đấu TH7A

Trận số7

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:13:11
Trường đấu TH7A

Trận số8

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:05:20
Trường đấu TH7A

Trận số9

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:01:33
Trường đấu TH7A

Trận số10

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:04:19
Trường đấu TH7A

Trận số11

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:00:51
Trường đấu TH7A

Trận số12

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:02:33
Trường đấu TH7A

Trận số13

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:01:06
Trường đấu TH7A

Trận số14

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:02:42
Trường đấu TH7A

Trận số15

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:14:00
Trường đấu TH7A

Trận số16

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:01:08
Trường đấu TH7A

Trận số17

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:03:30
Trường đấu TH7A

Trận số18

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:01:34
Trường đấu TH7A

Trận số19

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:03:59
Trường đấu TH7A

Trận số20

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:03:03
Trường đấu TH7A

Trận số21

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:02:22
Trường đấu TH7A

Trận số22

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:03:35
Trường đấu TH7A

Trận số23

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:02:29
Trường đấu TH7A

Trận số24

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:02:52
Trường đấu TH7A

Trận số25

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:10:04
Trường đấu TH7A

Trận số26

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:01:04
Trường đấu TH7A