Phát lại đá gà cựa dao Thái Lan TH7C trực tiếp ngày 06-07-2024

Trận số 1

Trận đấu
Meron vs Wala Hai bên hòa
Thời lượng 00:12:28
Trường đấu TH7C

Trận số 2

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:01:46
Trường đấu TH7C

Trận số 3

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:04:03
Trường đấu TH7C

Trận số 4

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:02:53
Trường đấu TH7C

Trận số 5

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:02:02
Trường đấu TH7C

Trận số 6

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:01:17
Trường đấu TH7C

Trận số 7

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:03:45
Trường đấu TH7C

Trận số 8

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:01:15
Trường đấu TH7C

Trận số 9

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:03:51
Trường đấu TH7C

Trận số 10

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:03:21
Trường đấu TH7C

Trận số 11

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:02:18
Trường đấu TH7C

Trận số 12

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:02:00
Trường đấu TH7C

Trận số 13

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:06:25
Trường đấu TH7C

Trận số 14

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:02:23
Trường đấu TH7C

Trận số 15

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:04:03
Trường đấu TH7C

Trận số 16

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:00:58
Trường đấu TH7C

Trận số 17

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:02:20
Trường đấu TH7C

Trận số 18

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:03:56
Trường đấu TH7C

Trận số 19

Trận đấu
Meron vs Wala Hai bên hòa
Thời lượng 00:02:11
Trường đấu TH7C

Trận số 20

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:00:55
Trường đấu TH7C

Trận số 21

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:01:34
Trường đấu TH7C

Trận số 22

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:04:06
Trường đấu TH7C

Trận số 23

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:00:43
Trường đấu TH7C

Trận số 24

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:02:04
Trường đấu TH7C

Trận số 25

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:05:26
Trường đấu TH7C

Trận số 26

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:04:11
Trường đấu TH7C

Trận số 27

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:02:06
Trường đấu TH7C

Trận số 28

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:02:19
Trường đấu TH7C

Trận số 29

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:06:08
Trường đấu TH7C

Trận số 30

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:01:00
Trường đấu TH7C

Trận số 31

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:00:49
Trường đấu TH7C

Trận số 32

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:02:17
Trường đấu TH7C

Trận số 33

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:01:15
Trường đấu TH7C

Trận số 34

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:01:21
Trường đấu TH7C

Trận số 35

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:01:54
Trường đấu TH7C

Trận số 36

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:02:05
Trường đấu TH7C

Trận số 37

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:02:24
Trường đấu TH7C

Trận số 38

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:03:41
Trường đấu TH7C

Trận số 39

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:02:51
Trường đấu TH7C