Phát lại trực tiếp đá gà cựa dao Philippines PO1 ngày 02-07-2024

Trận số 1

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:06:19
Trường đấu PO1

Trận số 2

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:02:18
Trường đấu PO1

Trận số 3

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:03:14
Trường đấu PO1

Trận số 4

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:03:17
Trường đấu PO1

Trận số 5

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:01:57
Trường đấu PO1

Trận số 6

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:01:42
Trường đấu PO1

Trận số 7

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:01:56
Trường đấu PO1

Trận số 8

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:01:54
Trường đấu PO1

Trận số 9

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:01:54
Trường đấu PO1

Trận số 10

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:01:15
Trường đấu PO1

Trận số 11

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:02:13
Trường đấu PO1

Trận số 12

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:02:08
Trường đấu PO1

Trận số 13

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:05:18
Trường đấu PO1

Trận số 14

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:01:50
Trường đấu PO1

Trận số 15

Trận đấu
Meron vs Wala Hai bên hòa
Thời lượng 00:01:49
Trường đấu PO1

Trận số 16

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:01:05
Trường đấu PO1

Trận số 17

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:01:16
Trường đấu PO1

Trận số 18

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:03:17
Trường đấu PO1

Trận số 19

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:01:37
Trường đấu PO1

Trận số 20

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:00:58
Trường đấu PO1