Xem lại trận đấu đá gà An Giang CPC5 ngày 06-07-2024 kinh điển, mãn nhãn

Trận số 1

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:05:39
Trường đấu CPC5

Trận số 2

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:04:44
Trường đấu CPC5

Trận số 3

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:01:30
Trường đấu CPC5

Trận số 4

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:03:18
Trường đấu CPC5

Trận số 5

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:01:25
Trường đấu CPC5

Trận số 6

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:02:24
Trường đấu CPC5

Trận số 7

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:06:13
Trường đấu CPC5

Trận số 8

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:02:47
Trường đấu CPC5

Trận số 9

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:02:00
Trường đấu CPC5

Trận số 10

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:01:44
Trường đấu CPC5

Trận số 11

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:01:53
Trường đấu CPC5

Trận số 12

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:02:55
Trường đấu CPC5

Trận số 13

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:01:40
Trường đấu CPC5

Trận số 14

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:01:08
Trường đấu CPC5

Trận số 15

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:01:14
Trường đấu CPC5

Trận số 16

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:01:51
Trường đấu CPC5