Xem lại trận đấu đá gà An Giang CPC5 ngày 10-07-2024 kinh điển, mãn nhãn

Trận số 1

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:01:09
Trường đấu CPC5

Trận số 2

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:05:25
Trường đấu CPC5

Trận số 3

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:01:07
Trường đấu CPC5

Trận số 4

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:01:27
Trường đấu CPC5

Trận số 5

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:00:58
Trường đấu CPC5

Trận số 6

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:00:37
Trường đấu CPC5

Trận số 7

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:02:59
Trường đấu CPC5

Trận số 8

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:01:33
Trường đấu CPC5

Trận số 9

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:05:00
Trường đấu CPC5

Trận số 10

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:05:18
Trường đấu CPC5

Trận số 11

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:01:30
Trường đấu CPC5

Trận số 12

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:02:38
Trường đấu CPC5

Trận số 13

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:06:50
Trường đấu CPC5

Trận số 14

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:04:37
Trường đấu CPC5

Trận số 15

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:01:44
Trường đấu CPC5