Xem lại trận đấu đá gà An Giang CPC5 ngày 30-06-2024 kinh điển, mãn nhãn

Trận số1

Trận đấu
Meron vs Wala Hai bên hòa
Thời lượng 00:09:04
Trường đấu CPC5

Trận số2

Trận đấu
Meron vs Wala Hai bên hòa
Thời lượng 00:18:54
Trường đấu CPC5

Trận số3

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:06:10
Trường đấu CPC5

Trận số4

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:01:19
Trường đấu CPC5

Trận số5

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:01:17
Trường đấu CPC5

Trận số6

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:02:15
Trường đấu CPC5

Trận số7

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:01:21
Trường đấu CPC5

Trận số8

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:03:14
Trường đấu CPC5

Trận số9

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:01:34
Trường đấu CPC5

Trận số10

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:03:08
Trường đấu CPC5

Trận số11

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:02:39
Trường đấu CPC5

Trận số12

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:01:04
Trường đấu CPC5

Trận số13

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:08:45
Trường đấu CPC5

Trận số14

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:02:53
Trường đấu CPC5

Trận số15

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:00:48
Trường đấu CPC5

Trận số16

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:03:32
Trường đấu CPC5

Trận số17

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:03:45
Trường đấu CPC5

Trận số18

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:03:54
Trường đấu CPC5

Trận số19

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:02:02
Trường đấu CPC5

Trận số20

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:03:19
Trường đấu CPC5

Trận số21

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:01:57
Trường đấu CPC5

Trận số22

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:01:52
Trường đấu CPC5

Trận số23

Trận đấu
Meron vs Wala Hai bên hòa
Thời lượng 00:11:32
Trường đấu CPC5

Trận số24

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:01:04
Trường đấu CPC5

Trận số25

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:02:01
Trường đấu CPC5

Trận số26

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:01:34
Trường đấu CPC5

Trận số27

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:01:02
Trường đấu CPC5

Trận số28

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:02:39
Trường đấu CPC5

Trận số29

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:04:38
Trường đấu CPC5

Trận số30

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:04:31
Trường đấu CPC5

Trận số31

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:05:26
Trường đấu CPC5

Trận số32

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:11:24
Trường đấu CPC5

Trận số33

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:04:21
Trường đấu CPC5

Trận số34

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:01:35
Trường đấu CPC5

Trận số35

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:02:28
Trường đấu CPC5