Cập nhật trận đấu đá gà Thomo CPC3 ngày 03-07-2024 nhanh chóng, đầy đủ

Trận số 1

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:01:33
Trường đấu CPC3

Trận số 2

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:01:22
Trường đấu CPC3

Trận số 3

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:03:26
Trường đấu CPC3

Trận số 4

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:00:59
Trường đấu CPC3

Trận số 5

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:02:38
Trường đấu CPC3

Trận số 6

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:00:56
Trường đấu CPC3

Trận số 7

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:02:23
Trường đấu CPC3

Trận số 8

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:01:24
Trường đấu CPC3

Trận số 9

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:04:07
Trường đấu CPC3

Trận số 10

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:03:05
Trường đấu CPC3

Trận số 11

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:01:21
Trường đấu CPC3

Trận số 12

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:03:22
Trường đấu CPC3

Trận số 13

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:00:51
Trường đấu CPC3

Trận số 14

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:00:38
Trường đấu CPC3

Trận số 15

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:00:52
Trường đấu CPC3

Trận số 16

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:03:50
Trường đấu CPC3

Trận số 17

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:01:58
Trường đấu CPC3

Trận số 18

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:04:18
Trường đấu CPC3

Trận số 19

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:04:05
Trường đấu CPC3

Trận số 20

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:02:02
Trường đấu CPC3

Trận số 21

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:04:45
Trường đấu CPC3

Trận số 22

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:03:38
Trường đấu CPC3