Đá gà cựa dao NN1 ngày 07-07-2024 giải đấu đầy kịch tính và hấp dẫn

Trận số 1

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:02:36
Trường đấu NN1

Trận số 2

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:03:06
Trường đấu NN1

Trận số 3

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:03:36
Trường đấu NN1

Trận số 4

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:04:28
Trường đấu NN1

Trận số 5

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:01:16
Trường đấu NN1

Trận số 6

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:01:02
Trường đấu NN1

Trận số 7

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:01:15
Trường đấu NN1

Trận số 8

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:02:34
Trường đấu NN1

Trận số 9

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:00:52
Trường đấu NN1

Trận số 10

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:02:24
Trường đấu NN1

Trận số 11

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:00:56
Trường đấu NN1

Trận số 12

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:02:26
Trường đấu NN1

Trận số 13

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:02:13
Trường đấu NN1

Trận số 14

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:03:06
Trường đấu NN1

Trận số 15

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:01:16
Trường đấu NN1

Trận số 16

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:03:57
Trường đấu NN1

Trận số 17

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:03:22
Trường đấu NN1

Trận số 18

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:02:02
Trường đấu NN1

Trận số 19

Trận đấu
Meron vs Wala Hai bên hòa
Thời lượng 00:03:30
Trường đấu NN1

Trận số 20

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:01:33
Trường đấu NN1

Trận số 21

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:01:12
Trường đấu NN1

Trận số 22

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:01:06
Trường đấu NN1

Trận số 23

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:01:50
Trường đấu NN1

Trận số 24

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:01:31
Trường đấu NN1

Trận số 25

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:00:58
Trường đấu NN1

Trận số 26

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:01:05
Trường đấu NN1

Trận số 27

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:01:52
Trường đấu NN1

Trận số 28

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:02:21
Trường đấu NN1

Trận số 29

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:01:05
Trường đấu NN1

Trận số 30

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:02:42
Trường đấu NN1

Trận số 31

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:03:42
Trường đấu NN1

Trận số 32

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:01:30
Trường đấu NN1

Trận số 33

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:02:08
Trường đấu NN1

Trận số 34

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:02:06
Trường đấu NN1

Trận số 35

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:01:10
Trường đấu NN1

Trận số 36

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:01:27
Trường đấu NN1

Trận số 37

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:01:51
Trường đấu NN1

Trận số 38

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:03:40
Trường đấu NN1

Trận số 39

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:00:58
Trường đấu NN1

Trận số 40

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:02:46
Trường đấu NN1

Trận số 41

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:01:39
Trường đấu NN1

Trận số 42

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:01:10
Trường đấu NN1

Trận số 43

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:02:27
Trường đấu NN1

Trận số 44

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:00:52
Trường đấu NN1

Trận số 45

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:01:49
Trường đấu NN1

Trận số 46

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:03:47
Trường đấu NN1

Trận số 47

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:01:29
Trường đấu NN1