Kết quả đá gà cựa dao Thái Lan TH7B ngày 03-07-2024 ai là kẻ thắng cuối cùng?

Trận số 1

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:01:03
Trường đấu TH7B

Trận số 2

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:01:04
Trường đấu TH7B

Trận số 3

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:00:43
Trường đấu TH7B

Trận số 4

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:01:31
Trường đấu TH7B

Trận số 5

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:00:36
Trường đấu TH7B

Trận số 6

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:01:58
Trường đấu TH7B

Trận số 7

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:02:52
Trường đấu TH7B

Trận số 8

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:02:05
Trường đấu TH7B

Trận số 9

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:01:01
Trường đấu TH7B

Trận số 10

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:02:38
Trường đấu TH7B

Trận số 11

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:02:32
Trường đấu TH7B

Trận số 12

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:02:06
Trường đấu TH7B

Trận số 13

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:04:28
Trường đấu TH7B

Trận số 14

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:02:31
Trường đấu TH7B

Trận số 15

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:02:29
Trường đấu TH7B

Trận số 16

Trận đấu
Meron vs Wala Hai bên hòa
Thời lượng 00:17:14
Trường đấu TH7B

Trận số 17

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:02:28
Trường đấu TH7B

Trận số 18

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:02:01
Trường đấu TH7B

Trận số 19

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:05:09
Trường đấu TH7B

Trận số 20

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:01:55
Trường đấu TH7B

Trận số 21

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:03:09
Trường đấu TH7B