Phát lại đá gà An Giang CPC4 ngày 03-07-2024 chất lượng hình ảnh sắc nét

Trận số 1

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:00:43
Trường đấu CPC4

Trận số 2

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:02:54
Trường đấu CPC4

Trận số 3

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:11:00
Trường đấu CPC4

Trận số 4

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:01:31
Trường đấu CPC4

Trận số 5

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:01:21
Trường đấu CPC4

Trận số 6

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:00:42
Trường đấu CPC4

Trận số 7

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:01:37
Trường đấu CPC4

Trận số 8

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:01:52
Trường đấu CPC4

Trận số 9

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:05:28
Trường đấu CPC4

Trận số 10

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:01:41
Trường đấu CPC4

Trận số 11

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:02:20
Trường đấu CPC4

Trận số 12

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:01:47
Trường đấu CPC4

Trận số 13

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:01:24
Trường đấu CPC4

Trận số 14

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:02:51
Trường đấu CPC4

Trận số 15

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:02:35
Trường đấu CPC4

Trận số 16

Trận đấu
Meron vs Wala Hai bên hòa
Thời lượng 00:02:02
Trường đấu CPC4

Trận số 17

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:01:52
Trường đấu CPC4

Trận số 18

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:01:26
Trường đấu CPC4

Trận số 19

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:03:44
Trường đấu CPC4

Trận số 20

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:06:56
Trường đấu CPC4

Trận số 21

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:00:43
Trường đấu CPC4

Trận số 22

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:03:46
Trường đấu CPC4