Phát lại đá gà An Giang CPC4 ngày 07-07-2024 chất lượng hình ảnh sắc nét

Trận số 1

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:00:58
Trường đấu CPC4

Trận số 2

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:02:09
Trường đấu CPC4

Trận số 3

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:03:10
Trường đấu CPC4

Trận số 4

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:02:16
Trường đấu CPC4

Trận số 5

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:01:11
Trường đấu CPC4

Trận số 6

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:01:32
Trường đấu CPC4

Trận số 7

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:00:59
Trường đấu CPC4

Trận số 8

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:05:16
Trường đấu CPC4

Trận số 9

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:04:07
Trường đấu CPC4

Trận số 10

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:02:14
Trường đấu CPC4

Trận số 11

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:04:31
Trường đấu CPC4

Trận số 12

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:01:20
Trường đấu CPC4

Trận số 13

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:01:35
Trường đấu CPC4

Trận số 14

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:04:46
Trường đấu CPC4

Trận số 15

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:03:41
Trường đấu CPC4

Trận số 16

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:02:51
Trường đấu CPC4

Trận số 17

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:03:15
Trường đấu CPC4

Trận số 18

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:04:17
Trường đấu CPC4

Trận số 19

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:01:23
Trường đấu CPC4

Trận số 20

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:06:14
Trường đấu CPC4

Trận số 21

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:00:44
Trường đấu CPC4

Trận số 22

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:00:35
Trường đấu CPC4

Trận số 23

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:01:10
Trường đấu CPC4

Trận số 24

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:03:46
Trường đấu CPC4

Trận số 25

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:01:21
Trường đấu CPC4

Trận số 26

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:01:51
Trường đấu CPC4