Phát lại đá gà An Giang CPC4 ngày 08-07-2024 chất lượng hình ảnh sắc nét

Trận số 1

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:09:09
Trường đấu CPC4

Trận số 2

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:00:52
Trường đấu CPC4

Trận số 3

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:01:37
Trường đấu CPC4

Trận số 4

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:02:48
Trường đấu CPC4

Trận số 5

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:01:20
Trường đấu CPC4

Trận số 6

Trận đấu
Meron vs Wala Hai bên hòa
Thời lượng 00:04:49
Trường đấu CPC4

Trận số 7

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:03:12
Trường đấu CPC4

Trận số 8

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:00:41
Trường đấu CPC4

Trận số 9

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:05:28
Trường đấu CPC4

Trận số 10

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:06:46
Trường đấu CPC4

Trận số 11

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:03:27
Trường đấu CPC4

Trận số 12

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:00:41
Trường đấu CPC4

Trận số 13

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:03:14
Trường đấu CPC4

Trận số 14

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:02:58
Trường đấu CPC4

Trận số 15

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:02:13
Trường đấu CPC4

Trận số 16

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:01:29
Trường đấu CPC4

Trận số 17

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:01:38
Trường đấu CPC4

Trận số 18

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:01:15
Trường đấu CPC4

Trận số 19

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:01:22
Trường đấu CPC4

Trận số 20

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:02:18
Trường đấu CPC4

Trận số 21

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:03:43
Trường đấu CPC4

Trận số 22

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:02:38
Trường đấu CPC4

Trận số 23

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:01:24
Trường đấu CPC4

Trận số 24

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:15:06
Trường đấu CPC4