Xem lại trận đấu đá gà An Giang CPC5 ngày 03-07-2024 kinh điển, mãn nhãn

Trận số 1

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:09:12
Trường đấu CPC5

Trận số 2

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:01:37
Trường đấu CPC5

Trận số 3

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:01:21
Trường đấu CPC5

Trận số 4

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:00:48
Trường đấu CPC5

Trận số 5

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:01:12
Trường đấu CPC5

Trận số 6

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:03:21
Trường đấu CPC5

Trận số 7

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:01:40
Trường đấu CPC5

Trận số 8

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:03:25
Trường đấu CPC5

Trận số 9

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:02:23
Trường đấu CPC5

Trận số 10

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:01:18
Trường đấu CPC5

Trận số 11

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:05:10
Trường đấu CPC5

Trận số 12

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:00:41
Trường đấu CPC5

Trận số 13

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:01:39
Trường đấu CPC5

Trận số 14

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:14:24
Trường đấu CPC5

Trận số 15

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:05:38
Trường đấu CPC5

Trận số 16

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:07:34
Trường đấu CPC5

Trận số 17

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:07:08
Trường đấu CPC5

Trận số 18

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:03:31
Trường đấu CPC5

Trận số 19

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:00:40
Trường đấu CPC5

Trận số 20

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:02:48
Trường đấu CPC5