Xem lại trận đấu đá gà An Giang CPC5 ngày 08-07-2024 kinh điển, mãn nhãn

Trận số 1

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:02:52
Trường đấu CPC5

Trận số 2

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:02:58
Trường đấu CPC5

Trận số 3

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:02:06
Trường đấu CPC5

Trận số 4

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:02:03
Trường đấu CPC5

Trận số 5

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:01:13
Trường đấu CPC5

Trận số 6

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:09:14
Trường đấu CPC5

Trận số 7

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:01:03
Trường đấu CPC5

Trận số 8

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:11:04
Trường đấu CPC5

Trận số 9

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:00:58
Trường đấu CPC5

Trận số 10

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:08:41
Trường đấu CPC5

Trận số 11

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:08:00
Trường đấu CPC5

Trận số 12

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:00:53
Trường đấu CPC5

Trận số 13

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:04:33
Trường đấu CPC5

Trận số 14

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:04:14
Trường đấu CPC5

Trận số 15

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:01:47
Trường đấu CPC5

Trận số 16

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:04:08
Trường đấu CPC5

Trận số 17

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:01:19
Trường đấu CPC5

Trận số 18

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:01:42
Trường đấu CPC5

Trận số 19

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:01:07
Trường đấu CPC5

Trận số 20

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:01:40
Trường đấu CPC5

Trận số 21

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:21:40
Trường đấu CPC5

Trận số 22

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:01:41
Trường đấu CPC5

Trận số 23

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:01:30
Trường đấu CPC5

Trận số 24

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:03:46
Trường đấu CPC5

Trận số 25

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:01:00
Trường đấu CPC5

Trận số 26

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:01:31
Trường đấu CPC5

Trận số 27

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:01:25
Trường đấu CPC5

Trận số 28

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:05:08
Trường đấu CPC5

Trận số 29

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:03:50
Trường đấu CPC5

Trận số 30

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:09:21
Trường đấu CPC5